Bærekraftig fiskeoppdrett

Bærekraftig fiskeoppdrett

Bærekraftig utvikling tar vare på dagens behov og tar vare på fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Med den globale etterspørselen jobber vi tett med leverandører som har sporbar, bærekraftig sjømat av høyeste kvalitet.

Norsk sjømat er vitenskapelig dokumentert som bærekraftig. Norges havbruksnæring er blant verdens ledende programmer. Som den nest største eksportøren av sjømat forstår Norge at det å ivareta miljøet og fiskebestandene for fremtiden er den eneste måten havbruksnæringen kan forbli bærekraftig. (1)

Norsk kunnskap og teknologi er med på å gjøre oss fremst i verden når det gjelder bærekraftig utøvelse av fiskeri og havbruk. (1)

Som fiskeri- og havbruksnasjon utviklet Norge tidlig standarder som stiller krav til næringen. Standard Norge har sammen med Norges sjømatråd utarbeidet standarder for dokumentasjons- og kvalitetskrav til fisk og fiskevarer, blant annet laks, skrei, reker og sjøfryst filet. (2)

 

Krav til havbruksanlegg

For å drive med havbruk i Norge, kreves det en konsesjon, en tillatelse fra myndighetene. Norske oppdrettere har et etisk og juridisk ansvar for laksens velferd. Av hensyn til miljøet, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet stilles det strenge krav til driften hos alle som har en konsesjon til å drive oppdrett.(3)

Alle havbruksanlegg har driftsplaner som blir vurdert av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Veterinærinstituttet har på bakgrunn av det norske regelverket og oppdrettsnæringens rutiner slått fast at helsesituasjonen for norsk oppdrettslaks er god. Vi har en fiskehelse og en fiskehelsetjeneste som ligger i tet internasjonalt. (3)

Oppdretteren må ha tilgang til en lokalitet for å få konsesjon, altså et fysisk område der anlegget skal ligge. Det stilles strenge krav til blant annet strømforholdene, fordi plassering av merder krever god vanngjennomstrømming. Selv om havbruksnæringen har vokst, gikk antallet lokaliteter ned med 40 prosent mellom 2000 og 2010.(3)

Norge har 90 000 km2 sjøareal innenfor grunnlinjen. Det betyr at Norge disponerer et område for potensiell matproduksjon på størrelse med jordbruksarealet i Norge, Sverige, Finland og Danmark til sammen.(3)

Plasseringen av merder og oppdrettsanlegg krever god vanngjennomstrømming.(3)

Spørsmål og svar

Er oppdrettslaks full av medisiner?
Nei, fordi helsetilstanden er god. Mens produksjonen av oppdrettslaks har økt mye, er sykdomsutbruddene blitt færre. Årsaken er gode vaksiner og strenge hygienekrav. Derfor brukes det praktisk talt ikke antibiotika i lakseoppdrett lenger, rett og slett fordi fisken i all hovedsak er frisk gjennom livssyklusen (3)

Les mer om:
• Reguleringen av havbruk: www.lovdata.no (søk akvakulturloven, akvakulturdriftsforskriften, dyrevernloven, slakteriforskriften og transportforskriften) www.vetinst.no

 

Det typiske oppdrettsanlegget består av seks til ti merder og har mellom 3 og 4000 tonn fisk. Merden består av et flyteelement i overflaten og en notpose som fisken svømmer i. Den typiske notposen er mellom 20 og 50 meter dyp, tilsvarende dobbelt så høyt som Slottet. Diameteren på den typiske merden er om lag 50 meter bred, tilsvarende halvparten av Slottets bredde. De største merdene har en omkrets på 200 meter. (3)

Kilder:

(1) Norsk sjømat stranda AS - https://www.norsksjomat.no/about/sustainability

(2) Standard.no - https://www.standard.no/fagomrader/fiskeri-akvakultur-og-mat/fiskeri-og-akvakultur/

(3) Norsk Havbruk - 

WHO, verdens helseorganisasjon - https://www.who.int/features/2015/antibiotics-norway/en/

 

Relaterte artikler